Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XI GC 828/15 - zarządzenie, wyrok Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie z 2015-10-08

Sygnatura akt: XI GC 828/15

WYROK

1. W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 października 2015 roku

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XI Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Mariusz Zawicki

Protokolant: Marek Jurczyk

po rozpoznaniu w dniu 8 października 2015 roku w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa Unity (...) w V. na Malcie

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz powoda kwotę 25.055 (dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt pięć) złotych i 1 (jeden) grosz z odsetkami ustawowymi od kwot i dat:

-od kwoty (...) (jeden tysiąc siedemset szesnaście) złotych i 19 (dziewiętnaście) groszy od dnia 02.08.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 1720 (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia) złotych i 2 (dwa) grosze od dnia 19.08.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty (...) (jeden tysiąc siedemset czterdzieści siedem) złotych i 95 (dziewięćdziesiąt pięć) groszy od dnia 02.09.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty (...) (jeden tysiąc siedemset czterdzieści jeden0 złotych i 8 (osiem) groszy od dnia 03.09.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty (...) (trzy tysiące sześćset cztery) złote i 26 (dwadzieścia sześć) groszy od dnia 06.09.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty (...) (jeden tysiąc osiemset czterdzieści osiem) złotych i 75 (siedemdziesiąt pięć) groszy od dnia 08.09.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty (...) (jeden tysiąc pięćset czterdzieści cztery) złote 34 (trzydzieści cztery0 grosze od dnia 10.09.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty (...) (jeden tysiąc siedemset czterdzieści siedem) złotych i 95 (dziewięćdziesiąt pięć) groszy od dnia 25.09.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty (...) (jeden tysiąc siedemset trzydzieści dziewięć) złotych i 92 (dziewięćdziesiąt dwa) grosze od dnia 04.10.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty (...) (jeden tysiąc pięćset czterdzieści cztery) złote i 98 (dziewięćdziesiąt osiem) groszy od dnia 09.10.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty (...) (jeden tysiąc siedemset czterdzieści dwa) złote i 22 (dwadzieścia dwa) grosze od dnia 11.10.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty (...) (jeden tysiąc siedemset trzydzieści sześć) złotych i 81 (osiemdziesiąt jeden) groszy od dnia 08.11.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty (...) (jeden tysiąc siedemset trzydzieści dwa) złote i 64 (sześćdziesiąt cztery) grosze od dnia 11.11.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 890 (osiemset dziewięćdziesiąt) złotych i 90 (dziewięćdziesiąt) groszy od dnia 20.12.2014 r. do dnia zapłaty;

2.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3.670 (trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygnatura akt: XI GC 828/15

Sprawa rozpoznana została w postępowaniu zwykłym.

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 19 lutego 2015 roku (karta 2) powódka Unity (...) w V. na Malcie zażądała zapłaty od pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwoty 25.055,01 złotych z odsetkami ustawowymi od kwot i dat:

-od kwoty (...) (jeden tysiąc siedemset szesnaście) złotych i 19 (dziewiętnaście) groszy od dnia 02.08.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 1720 (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia) złotych i 2 (dwa) grosze od dnia 19.08.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty (...) (jeden tysiąc siedemset czterdzieści siedem) złotych i 95 (dziewięćdziesiąt pięć) groszy od dnia 02.09.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty (...) (jeden tysiąc siedemset czterdzieści jeden0 złotych i 8 (osiem) groszy od dnia 03.09.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty (...) (trzy tysiące sześćset cztery) złote i 26 (dwadzieścia sześć) groszy od dnia 06.09.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty (...) (jeden tysiąc osiemset czterdzieści osiem) złotych i 75 (siedemdziesiąt pięć) groszy od dnia 08.09.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty (...) (jeden tysiąc pięćset czterdzieści cztery) złote 34 (trzydzieści cztery0 grosze od dnia 10.09.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty (...) (jeden tysiąc siedemset czterdzieści siedem) złotych i 95 (dziewięćdziesiąt pięć) groszy od dnia 25.09.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty (...) (jeden tysiąc siedemset trzydzieści dziewięć) złotych i 92 (dziewięćdziesiąt dwa) grosze od dnia 04.10.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty (...) (jeden tysiąc pięćset czterdzieści cztery) złote i 98 (dziewięćdziesiąt osiem) groszy od dnia 09.10.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty (...) (jeden tysiąc siedemset czterdzieści dwa) złote i 22 (dwadzieścia dwa) grosze od dnia 11.10.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty (...) (jeden tysiąc siedemset trzydzieści sześć) złotych i 81 (osiemdziesiąt jeden) groszy od dnia 08.11.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty (...) (jeden tysiąc siedemset trzydzieści dwa) złote i 64 (sześćdziesiąt cztery) grosze od dnia 11.11.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 890 (osiemset dziewięćdziesiąt) złotych i 90 (dziewięćdziesiąt) groszy od dnia 20.12.2014 r. do dnia zapłaty.

Wniesiono również o zasądzenie kosztów procesu od pozwanej na rzecz strony powodowej. Według treści uzasadnienia pozwu powód świadczy zawodowo usługi transportowe. Takie zlecenie dała powódce pozwana spółka. Powódka świadczyła przedmiotowe usługi w sposób należyty, po wykonaniu których wystawiała odpowiednie faktury VAT. Powódka wykonała umowę, nie otrzymała z tego tytułu zapłaty.

Nakazem zapłaty z dnia 7 maja 2015 roku (karta 134) uwzględniono żądanie pozwu. W sprzeciwie od nakazu zapłaty (karta 141) pozwana podniosła zarzut niewłaściwości miejscowej, zakwestionował możliwość żądania przez powoda dwukrotności stawki minimalnej tytułem wynagrodzenia, odniosła się do załączników anglojęzycznych, wskazała, że umowa została zawarta z innym podmiotem, niż ten, który jest wystawcą faktur stąd wniesiono o oddalenie powództw w całości.

W piśmie z dnia 10 sierpnia 2015 roku (karta 157) strona powodowa podtrzymała dotychczasowe stanowisko w sprawie, wyjaśniając dodatkowo, że powódka jest przedsiębiorcą z siedzibą na Malcie, działającą przez swój oddział z siedzibą w S., powołując się na przy tym na odpowiednie regulacje ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Dodatkowo wskazano, że powódka przedstawiła dokumentację na poparcie swojego roszczenia. Bilety ładunkowe (cargo ticket) oraz karty pokładowe wystawiła Unity (...). Wszystkie dokumenty przetłumaczono.

Na rozprawie w dniu 8 października 2015 roku (karta 195) stanowiska stron nie uległy zmianie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Unity (...) w V. na Malcie jest spółką – przedsiębiorcą świadczącym usługi przewozowe.

Niesporne.

Wymieniona wyżej spółka świadczyła usługi przewozowe na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na podstawie umowy frachtowej z dnia 27 lutego 2014 roku. Przewoźnik zobowiązał się do przewozu morskiego towarów załadowcy ( (...)). Umowa miała obowiązywać do dnia 28 lutego 2015 roku. Strony umówiły się co do wynagrodzenia przewoźnika wskazując określone w umowie stawki za wykonanie usługi. Płatności miały być wykonywane na podstawie faktur wystawionych przez przewoźnika w terminie 14 dni. W razie opóźnienia w płatności przewoźnikowi należne były odsetki ustawowe. Przewoźnik był uprawniony do rozwiązania umowy w przypadku zalegania przez załadowcę z zapłatą za przewóz przez okres 14 dni od dnia ich wymagalności.

Wykonując usługi przewozowe przewoźnik wystawiał na rzecz spółki (...) faktury VAT obejmujące fracht (wynagrodzenie) za wykonane usługi transportowe. Spółka zlecająca przewóz nigdy nie kwestionowała faktu wykonania na jej rzecz i zgodnie ze zleceniem usług przewozu. Faktury VAT były doręczane spółce (...). W toku wykonywania usług przewozowych strony umowy porozumiewały się drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail. Ustalano szczegóły dotyczące dat przewozu, ilości przewożonych pojazdów.

Przewozy wykonywane były promem (...), (...), (...) oraz (...) i obejmowały trasę z T. w Szwecji do Ś., oraz z Y. w Szwecji do S..

Mimo wykonania przewozu przewoźnik nie otrzymał umówionej zapłaty w całości. W początkowym okresie trwania umowy spółka (...) regulowała swoje należności , zaprzestała płacenia za usługi od miesiąca lipca 2014 roku. Wezwania do zapłaty, wysłane drogą pocztową i elektroniczną, pozostały bezskuteczne.

Unity (...) w V. na Malcie działa przez Oddział w Polsce z siedzibą w S..

Niesporne a ponadto dowód:

- rejestrator spółek z tłumaczeniem, karta 12-13, 16-17;

- zaświadczenie o zarejestrowaniu, karta 18 -19, 14- 15;

- odpis z krajowego rejestru sądowego, karta 20 – 24;

- rejestr spółek wraz z tłumaczeniem i umowa spółki z tłumaczeniem, karta 25 – 36, 37 – 48;

- umowa frachtowa, karta 49 – 51;

- faktury karta: 52, 56, 61,66, 71, 79, 83, 89, 96, 102, 106, 110, 115, 120,

- bilety ładunkowe i karty pokładowe: 53,54 – 55, 57, 59-60, 62, 64-65, 67, 69-70, 72, 75 – 78, 80,

81-82, 84, 87 -88, 90, 94-95, 97, 100 – 101, 103, 104 -105, 107, 108-109, 111, 113-114, 116, 118-
119, 121, 124 – 125;

- wiadomości e- mail, karta: 58, 63, 68, 73, 74, 85 – 86, 91- 93, 98 – 99, 112, 117, 122 – 123,

- wezwanie do zapłaty, karta 126, 127 -129 (wraz z dowodem nadania);

- zeznania świadka K. P., karta 195 – 195v;

- zeznania świadka A. B., karta 195v

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo okazało się zasadne w całości.

W sprawie niniejszej pozwana spółka powództwo kwestionowała co do zasady nie przedstawiając jednak żadnych konstruktywnych zarzutów co do treści umowy, jej wykonania, bądź niewykonania przez powoda, stawek przyjętych w umowie, czy wymagalności roszczenia. Wobec brak konkretnych zarzutów w stosunku do twierdzeń pozwu należało w całości przyjąć stan faktyczny opisany przez stronę powodową, który ustalono w oparciu o materiał dowodowy przedstawiony wyłącznie przez powoda. Mimo tego, że zarzuty co do zasady zmierzały wyłącznie do przedłużenia niniejszego postępowania, strona powodowa, zdaniem sądu w piśmie z dnia 10 sierpnia 2015 roku (karta 157) odniosła się do tych zarzutów w sposób konstruktywny, zatem zdaniem sądu w ich świetle pierwotnie postawione zarzuty przez pozwaną tym bardziej nie znajdowały żadnego poparcie z zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym.

Nie mogły ostać się zarzuty w zakresie braku tłumaczenia części dokumentów załączonych do pozwu. W związku z tym ogólnie sformułowanym zarzutem zobowiązano pozwaną do złożenia dokumentów, które jej zdaniem nie zostały przetłumaczone. Zarzut okazuje się chybiony i zmierzający do przedłużenia postępowania już w zakresie analizy dokumenty pełnomocnictwa (karta 190) albowiem dokument ten został sporządzony w dwóch językach zatem treść jego nie budzi wątpliwości. Podobnie pozostałe dokumenty (karta 173 – 189) zostały przetłumaczone (karta 16 – 19, 37 – 48). Znamiennym jest to, że przedmiotowe dokumenty dotyczą formy prawnej powodowej spółki, faktu jej zarejestrowania za granicą, żadne zaś z tych dokumentów nie odnosi się do dokumentów przewozowych, oraz innych ukierunkowanych na wykazanie treści stosunku prawnego łączącego strony i faktu niedokonania płatności za przewóz. Strona pozwana nie zakwestionowała faktu komunikowania się z powodem drogą e-mailową, faktu, iż powód wykonał przewóz zgodnie z jego specyfikacją i warunkami, że przewóz wykonał w umówionym terminie, do umówionego miejsca.

W zakresie zarzutu ustalenia, że pozwana zawarła umowę ze spółką z siedzibą na Malcie, zaś wystawca faktur jest spółka z siedzibą w Polsce, zarzut ten również uznać należy za zmierzający do przedłużenia postępowania. Już z samej treści wiadomości e-mail wynika, że pozwana spółka prowadziła ustalenia w zakresie transportu ze spółką w siedzibą w Polsce. Ponadto, jak wynika to z wyżej opisanych dokumentów załączonych do pozwu i doręczonych pozwanej spółce, w istocie przewoźnikiem była spółka (...) w V. na Malcie działająca przez swój oddział w Polsce. Stosownie do treści art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej przez „oddział” rozumieć należy wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Zgodnie z treścią art. 85 ust. 1 tej ustawy dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „oddziałami”.

Umowa frachtowa zawarta między strona (karta 49 – 51) stanowi umowę przewozu. Zgodnie z treścią art. 774 k.c. przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Niniejsza umowa nie miała charakteru umowy spedycji. W umowie spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem do wysłania lub odbioru przesyłki albo dokonania innych usług związanych z jej przewozem (art. 794 k.c). Są to więc czynności pomocnicze w stosunku do przewozu rzeczy o charakterze usług specjalistycznych. Z samej definicji umowy spedycji wynika, że jest to umowa towarzysząca umowie przewozu. Swym zakres obejmuje większy zakres czynności niż w przypadku umowy przewozu. Wykładnia umowy zawartej przez strony w dniu 27 lutego 2014 roku wynika, że do obowiązków powoda należała jedynie organizacja transportu morskiego, zatem strony zawarły typową umowę przewozu.

Strony nie pozostawały w sporze w zakresie samej treści umowy, wykonania umowy przez powodową spółkę, obowiązku płatności za przewóz, wysokości kwot dochodzonych w niniejszym postępowaniu oraz dat ich wymagalności. Okoliczności te uznać należało zatem za niesporne a dodatkowo udowodnione za pomocą dokumentów przewozowych i faktur, co do których strona pozwana nie wskazała, że nie były jej dostarczone, bądź treść ich jest sprzeczna z ustaleniami stron, bądź stanem faktycznym. Treść dokumentów pozostaje w zbieżności z zeznaniami świadków, którzy dodatkowo zeznali, że początkowo dobra współpraca stron zakończyła się przed końcem umowy z uwagi na problemy finansowe pozwanej spółki.

Należało zatem zasądzić kwoty dochodzone przez powoda wraz z należnymi odsetkami ustawowymi, co znajduje oparcie w treści umowy łączącej , jak i w treści normy art. 481 § 1 i 2 k.c., zgodnie z którą powodowi za czas opóźnienia w wypłacie należnych mu świadczeń przysługują odsetki za okres opóźnienia w wysokości ustawowej. Wymagalność roszczenia nie była sporna a data obliczania odsetek wynika z faktur.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c. Zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu wyrażoną w art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić stronie przeciwnej na jej żądanie poniesione przez nią koszty procesu niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Powód wygrał sprawę w całości i był reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika – radcę prawnego

Na koszty przyznane w punkcie 2 wyroku zalicza się wynagrodzenie pełnomocnika powoda, którego wynagrodzenia w kwocie 2.400 złotych ustalono na podstawie § 6 pkt 4 i § 2 ust. 1 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2003 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Do tej kwoty należy dodać opłatę od pełnomocnictwa 17 złotych, oraz opłatę od pozwu (1253 złote). Tak ustalone wynagrodzenie wyniosło 3.670 złotych.

ZARZĄDZENIE

1/ odnotować w kontrolce uzasadnień;

3/ odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pozwanej;

4/ akta przedłożyć z pismami, apelacją, lub za 14 dni.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Gabriela Wierzgacz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Mariusz Zawicki
Data wytworzenia informacji: