Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2671

IX P 248/18

wyrok

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2018-11-19

Data publikacji: 2019-01-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IX P 248/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Żarkowska Protokolant: stażysta Patrycja Malcherek po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2018 r. w Szczecinie sprawy z powództwa H. C. przeciwko (...) w S. o odprawę rentową I zasądza od pozwanej (...) w S. na rzecz powódki H. C. 7950 (siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) złotyc
Czytaj więcej»

IX P 248/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2018-12-27

Data publikacji: 2019-01-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IX P 248/18 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 8 maja 2018r. H. C. domagała się zasądzenia na jej rzecz od pozwanej (...) w S. kwoty 8000 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 października 2016r. tytułem odprawy rentowej, nadto zaś kosztów procesu. Powódka wskazała, iż wskutek jej długotrwałej niezdolności do pracy pracodawca rozwiązał z nią umowę o pracę z dniem 24 października 2016r., natomiast w dniu 2 listopada 2016r. wystąpiła o rentę z tytułu niezdolności do pracy i świadcze
Czytaj więcej»

IX P 250/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2017-06-22

Data publikacji: 2017-07-10

trafność 100%

Sygn. akt IX P 250/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 25 listopada 2014 r. R. M. domagał się zasądzenia od (...) Company spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. kwoty 49.500 zł tytułem zaległych należności z tytułu podróży służbowych – ryczałtów za noclegi za okres od 1 listopada 2011 r. do 31 sierpnia 2013 r., wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 15. następnego miesiąca względem zaległego, a ponadto zasądzenia na rzecz powoda od pozwanej spółki kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu wsk
Czytaj więcej»

IX P 251/15

wyrok

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2017-07-21

Data publikacji: 2017-08-24

trafność 100%

Sygn. akt IX P 251/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Konrad Kujawa Protokolant: Agata Adeszko po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2017 r. w Szczecinie sprawy z powództwa M. W. przeciwko (...) Company Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. o ryczałt za nocleg w podróżach służbowych I. umarza postępowanie w zakresie roszczenia ponad kwotę 49491,5
Czytaj więcej»

IX P 265/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2017-11-06

Data publikacji: 2017-11-16

trafność 100%

UZASADNIENIE S. K. (1) pozwem wniesionym w dniu 21 kwietnia 2016 r. przeciwko (...) Finanse Spółce akcyjnej w P. domagał się uznania za bezskutecznie wypowiedzenia umowy o pracę z dnia 14 kwietnia 2016 r., zaś w przypadku wydania wyroku po upływie okresu wypowiedzenia domagał się przywrócenia do pracy na dotychczas zajmowane stanowisko. Nadto domagał się obciążenia pozwanego kosztami postępowania w sprawie, w tym kosztami zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że przyczyny wypowie
Czytaj więcej»

IX P 265/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2018-12-17

Data publikacji: 2019-01-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Powód W. D. w pozwie skierowanym przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. wniósł o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, zasądzenie odszkodowania za pozbawienie możliwości pracy, a w szczególności zasądzenia wynagrodzenia za okres wypowiedzenia wraz z odsetkami ustawowymi. Nadto wniósł o zasądzenie wynagrodzenia i odszkodowania za przerwany przez pracodawcę urlop wypoczynkowy, zasądzenia nagrody jubileuszowej wraz z odsetkami ustawowymi, zasądzenie
Czytaj więcej»

IX P 269/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2016-11-10

Data publikacji: 2016-11-24

trafność 100%

Sygn. akt IX P 269/16 UZASADNIENIE Pozwem, który wpłynął do tutejszego Sądu w dniu 10 marca 2016 r., (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. wniosła o zasądzenie od pozwanego T. L. kwoty 1.966,61 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 14 sierpnia 2008 r. do dnia zapłaty tytułem zwrotu równowartości uiszczonego przez powódkę na rzecz niemieckiego urzędu skarbowego podatku dochodowy pozwanego. Jako podstawę prawną swojego żądania powodowa spółka wskazała instytucję bezpodstawnego w
Czytaj więcej»

IX P 271/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2017-04-24

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

sygn. akt IX P 271/16 UZASADNIENIE Po sprecyzowaniu żądania, powód J. K. (1) , w pozwie skierowanym przeciwko K. W. zażądał od pozwanej kwoty 3.242 zł tytułem wynagrodzenia za miesiąc wrzesień 2014 r. oraz kwoty 1.162,70 zł tytułem ekwiwalentu za 11 dni urlopu wypoczynkowego. W uzasadnieniu pozwu wskazał, iż do dnia wniesienia powództwa nie otrzymał wynagrodzenia za miesiąc wrzesień 2014 r., a kwota 3.242 zł wynika z ilości doręczonych przesyłek w tym miesiącu według systemu wynagradzania, ustal
Czytaj więcej»

IX P 270/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2016-11-10

Data publikacji: 2016-11-24

trafność 100%

Sygn. akt IX P 270/16 UZASADNIENIE Pozwem, który wpłynął do tutejszego Sądu w dniu 10 marca 2016 r., (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. wniosła o zasądzenie od pozwanego P. K. kwoty 768,78 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 14 sierpnia 2008 r. do dnia zapłaty tytułem zwrotu równowartości uiszczonego przez powódkę na rzecz niemieckiego urzędu skarbowego podatku dochodowy pozwanego. Jako podstawę prawną swojego żądania powodowa spółka wskazała instytucję bezpodstawnego wzb
Czytaj więcej»

IX P 273/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2018-10-02

Data publikacji: 2018-10-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn. akt IXP 273/17 UZASADNIENIE (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. (poprzednio w P. ) pozwem z dnia 16 stycznia 2017r. wniosła o zasądzenie od pozwanej I. M. (1) kwoty 50.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty tytułem kary umownej za naruszenie zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia. Ponadto, wniosła o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych wraz z opłatą
Czytaj więcej»