Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XI GC 612/21 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie z 2021-12-01

Sygn. akt XI GC 612/21

UZASADNIENIE

Powód M. S. wniósł przeciwko pozwanemu (...) (...) w Ś. o zapłatę kwoty 7450,96 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 19 października 2020 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych, tytułem pełnego wynagrodzenia za wykonanie umowy nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania.

Nakazem zapłaty sąd orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

W przepisanym terminie pozwany wniósł sprzeciw, zaskarżając nakaz w całości, wnosząc o oddalenie powództwa oraz zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych, wskazując, że całe wynagrodzenie zostało uiszczone zgodnie z umową.

W toku postępowania strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 16 czerwca 2020 r. pozwany (...) (...) w Ś. ogłosił na stronie internetowej zapytanie ofertowe nr (...), dotyczące sprawowania nadzoru inwestorskiego na inwestycji pn. „(...) K. w Ś.”.

Zapytanie zawierało projekt umowy, oferty z załącznikami w postaci tabeli wynagrodzenia i wykazu osób.

Dowód:

- zapytanie ofertowe k. 72;

- zapytanie ofertowe wraz z załącznikami 75-99;

- umowa o dofinansowanie k. 122-133;

- aneksy wraz z załącznikami k. 134-156;

- zeznania M. S. k. 164-165;

- zeznania L. M. k. 165-165v.

Dnia 30 czerwca 2020 r. powód M. S. zgodnie z zapytaniem i przy użyciu formularza oferty z załącznikami tabelą wynagrodzenia i wykazem osób, złożył ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia - świadczenie usług nadzoru inwestorskiego, na łączną kwotę 17 979,75 zł netto, 22 115,09 zł brutto, miesięcznie 3995,50 zł netto oraz 918,97 zł podatku VAT, tj. miesięcznie brutto 4914,47 zł.

Dowód:

- oferta wraz z załącznikami k. 10-12;

- zeznania M. S. k. 164-165.

Dnia 13 lipca 2020 r. strony zawarły umowę nr (...), przedmiotem której było zorganizowanie i wdrożenie systemu nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „(...) K. w Ś.” w oparciu o dokumentację techniczną, od chwili podpisania umowy z inspektorem- powodem, do zakończenia czynności odbioru końcowego.

Wynagrodzenie należne powodowi określono w formie ryczałtu brutto, za każdy miesiąc realizacji zadania, ustalonego na podstawie oferty, płatną powodowi za właściwe wykonywanie umowy (§2 ust. 10).

W § 4 strony ustaliły, że świadczenie przez powoda usług (wykonywanie czynności) rozpocznie się w dniu przekazania wykonawcy placu budowy. Termin przedmiotu umowy miał wynieść około 4,5 miesiąca od daty podpisania umowy. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy miało nastąpić w chwili zatwierdzenia przez pozwaną raportu zamknięcia.

W § 7 strony ustaliły należne powodowi wynagrodzenie zgodnie z ofertą, w formie ryczałtu, jako miesięczne wynagrodzenie za każdy miesiąc realizacji umowy, w odniesieniu do zadań i stawek określonych w załączniku.

W stosunku do projektu umowy w § 7 lit. b dodano zwrot „za miesiąc” i postanowiono, że szacunkowe wynagrodzenie umowne brutto za miesiąc za czynności będzie wynosić 4914,47 zł brutto.

Nadto w § 7 lit. c wskazano, że w przypadku wykonania czynności umownych w niepełnym wymiarze miesiąca, należne wynagrodzenie za czynności za dany miesiąc było obliczane jako iloczyn wynagrodzenia miesięcznego dla danego zadania i ilorazu liczby dni wykonywania czynności umownych w całym miesiącu do całkowitej liczby dni danego miesiąca.

Dowód:
- umowa z dnia 13 lipca 2020 r. k. 13-26;

- zeznania M. S. k. 164-165.

Dnia 14 lipca 2020 r. sporządzono protokół z przekazania terenu budowy wykonawcy.

Dowód:
- protokół z dnia 14 lipca 2020 r. k. 73-74.

Dnia 31 lipca 2020 r. powód wystawił na rzecz pozwanego fakturę VAT nr (...) na kwotę 2457,23 zł brutto, tytułem pełnienia w lipcu funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. „(...) K. w Ś.”, za miesiąc lipiec 2020 r., z terminem płatności wynoszącym 21 dni.

Przelewem z 20 sierpnia 2020 r. pozwany uiścił na rzecz powoda kwotę 2457,23zł tytułem faktury VAT nr (...).

Dowód:

- faktura VAT k. 27.

- potwierdzenie przelewu k. 34.

Dnia 1 września 2020 r. powód wystawił na rzecz pozwanego fakturę VAT nr (...) na kwotę 4914,47 zł brutto, tytułem pełnienia w sierpniu funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. „(...) K. w Ś.”, za miesiąc sierpień 2020 r., z terminem płatności wynoszącym 21 dni.

Przelewem z dnia 3 września 2020 r. pozwany uiścił na rzecz powoda kwotę 4914,47 zł tytułem faktury VAT nr (...).

Dowód:

- faktura VAT k. 28.

- potwierdzenie przelewu k. 31.

Dnia 1 października 2020 r. powód wystawił na rzecz pozwanego fakturę VAT nr (...) na kwotę 4914,47 zł brutto, tytułem pełnienia funkcji we wrześniu inspektora nadzoru na zadaniu pn. „(...) K. w Ś.”, za miesiąc wrzesień 2020 r., z terminem płatności wynoszącym 21 dni.

Przelewem z dnia 5 października 2020 r. pozwany uiścił na rzecz powoda kwotę 4914,47 zł tytułem faktury VAT nr (...).

Dowód:

- faktura VAT k. 29;

- potwierdzenie przelewu k. 31.

W dniu 6 października 2020 r. wykonawca zgłosił budowę do odbioru końcowego, wobec czego wyznaczono na dzień 9 października 2020 r. komisyjny odbiór inwestycji. Pozwany wykonał raport zamknięcia, który 15 października 2020r. został zaakceptowany przez pozwanego. Od tego czasu powód zakończył wykonywanie umowy.

Dowód:

- raport zamknięcia wraz z załącznikami k. 43-51;

- zeznania M. S. k. 164-165.

Dnia 14 października 2020 r. powód wystawił na rzecz pozwanego fakturę VAT nr (...) z data sprzedaży dnia 9 października 2020 r., na kwotę 9828,92 zł brutto, tytułem pełnienia funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. „(...) K. w Ś.”, z terminem płatności wynoszącym 21 dni.

Dowód:

- faktura VAT k. 30.

Pismem z dnia 15 października 2020 r. pozwany poinformował powoda, że wobec świadczenia usług w niepełnym miesiącu, brak jest podstaw do wypłaty kwoty 9828,92zł, wnosząc o korektę faktury VAT na kwotę 1474,34 zł zgodnie z §7 ust. 1 lit. c umowy.

Dowód:
­- pismo z dnia 15 października 2020 r. k. 36;

- wiadomości e-mail z dnia 15 października 2020 r. k. 42;

- analiza zapisów umowy k. 52-53.

Przelewem z dnia 16 października 2020 r. pozwany uiścił na rzecz powoda kwotę 1474,34 zł tytułem faktury VAT nr (...), wskazując, że płatność nastąpiła zgodnie z §7 ust. 1 lit. c umowy nr (...).

Dowód:

- potwierdzenie przelewu k. 32.

Pismem z dnia 19 października 2020 r. pozwany odmówił wypłaty wynagrodzenia ponad kwotę 1474,34 zł, wskazując na zapisy umowy dotyczące ustalenia wynagrodzenia za czas jej wykonywania.

Dowód:

- pismo z dnia 19 października 2020 r. k. 38-39.

Pismem z dnia 31 października 2020 r. powód zwrócił się do pozwanej o wypłatę wynagrodzenia w pełnej wysokości, wskazując na definicje umowy dotyczące świadczonych „czynności” oraz „wynagrodzenia”, które winno być ustalone zgodnie z §7 umowy.

Dowód:

- pismo z dnia 31 października 2020 r. k. 54-55;

- dowód nadania k. 56.

Pismem z dnia 23 listopada 2020 r. pozwany podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko, odmawiając wypłaty dalszego wynagrodzenia.

Dowód:

- pismo z dnia 23 listopada 2020 r. k. 40;

- pełnomocnictwo k. 41.

Przelewem z dnia 3 lutego 2021 r. pozwany uiścił na rzecz powoda kwotę 903,62zł tytułem faktury tytułem faktury VAT nr (...), wskazując w opisie, iż płatność nastąpiła zgodnie z §7 ust. 1 lit. c umowy nr (...).

Dowód:

- potwierdzenie przelewu k. 33.

Sąd zważył co następuje:

Powództwo podlegało oddaleniu w całości.

Powód dochodził roszczenia wynikającego z łączącej strony umowy na zorganizowanie i wdrożenie systemu nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania związanego z zagospodarowaniem terenu na wyspie K. w Ś.. Umowa znajdowała swoją podstawę w treści art. 750 kc do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

W sprawie bezsporne było istnienie i zawarcie umowy, jej treść, data zakończenia realizacji umowy przez powoda, zapłata części wynagrodzenia.

Sporna była interpretacja postanowień umowy, w zakresie wynagrodzenia i okresu trwania umowy.

Powód wywodził, że z tytułu wykonanej umowy winien otrzymać od pozwanego wynagrodzenie w łącznej wysokości 22115,09 zł brutto. Na tą okoliczność powołał dowód ze złożonej przez siebie oferty, jak i z postanowień umowy w § 4. Zdaniem sądu powód nie zdołał jednak wykazać zasadności swoich twierdzeń.

Mając na uwadze, że każde oświadczenie woli musi podlegać weryfikacji, interpretacji w kontekście okoliczności zaistniałego między stronami sporu, choćby celem ustalenia czy jest jasne i jednoznaczne, należało wskazać, że zgodnie z treścią art. 65 kc oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. § 2. W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.

Dokonując więc wykładni oświadczeń złożonych w umowie, w pierwszej kolejności należało zauważyć, że w toku przesłuchania stron zapis umowy dotyczący okresu jej trwania okazał się niesporny i w sposób tożsamy interpretowany przez strony. Jak zeznał bowiem powód wiedział on, że stwierdzenie, iż umowa będzie trwała „ok. 4,5 miesiąca” mogło oznaczać zarówno 2 miesiąca jak i 8 miesięcy. Powód więc zdawał sobie sprawę, że z momentem sporządzenia raportu zamknięcia zakończy realizację umowy. Skoro zaś tak, to nie mogło budzić żadnych wątpliwości, że istotnie w dniu 15 października 2020 r. umowa została zrealizowana, mimo, iż trwała wówczas 3 miesiące.

Jak wynikało z § 4 ust. 4 umowy zakończenie realizacji przedmiotu umowy miało nastąpić właśnie w chwili zatwierdzenia przez zamawiającego raportu zamknięcia. Strony więc określiły jednoznacznie – co przyzwała również powód – termin zakończenia umowy, a tym samym pracy powoda. Po złożeniu raportu powód nie podejmował już żadnych czynności związanych z umową.

Ma to niebagatelny wpływ na sporną kwestię ustalenia wynagrodzenia.

Przede wszystkim należy wskazać, że już w § 2 pkt 10 umowy strony zdefiniowały wynagrodzenie jako „kwotę ryczałtową brutto za każdy miesiąc realizacji zadania ustaloną na podstawie oferty, płatną za właściwe wykonanie umowy wg zasad określonych w § 7”. Już więc definicja, wbrew sugestiom powoda, wyjaśnia, że wynagrodzenie było kwotą miesięczną, a nie jakąkolwiek inną sumą wyliczoną hipotetycznie.

Jak wynikało z § 7 ust. 1 lit. a umowy pozwany miał zapłacić powodowi za czynności zgonie z ofertą i postanowieniami umowy miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za każdy miesiąc realizacji umowy, w odniesieniu do zadań i stawek określonych w załączniku do umowy. Już więc z tego względu nie można było mieć wątpliwości, że skoro po 15 października 2020r. umowa nie była już realizowana przez powoda z uwagi na jej wykonanie w całości, to wynagrodzenie nie przysługiwało za dalsze miesiące, w których powód nie świadczył pracy na rzecz pozwanego. Podobnie jak definicja z § 2 pkt 10, również to postanowienie w jednoznaczny sposób określało wynagrodzenie jako „miesięczne”, a nie łączne w określonej wysokości, wypłacane jedynie w miesięcznych ratach, niezależne od okresu faktycznej realizacji umowy.

Wątpliwości powoda wzbudzał zapis wskazujący na zgodność wynagrodzenia z „ofertą”. Jednakże co oczywiste wyrywkowe odczytywanie treści umowy nie może doprowadzić do ujawnienia jej właściwej treści. Niewątpliwie § 7 umowy odwołuje się do oferty powoda, lecz w tym samym zdaniu wskazuje, że ma być ono wypłacane miesięcznie, za każdy miesiąc realizacji umowy. Tym samym nie mogło budzić wątpliwości, że zaoferowane przez powoda wynagrodzenie – obliczono przy założeniu realizacji w okresie 4,5 m-ca - miało być płatne za miesiące, w których umowa była faktycznie realizowana. Co więcej powód nie dostrzegał, mimo, że wynikało to z zapytania ofertowego, iż integralną częścią oferty jako załącznika nr 2, były dwie tabele – wykaz osób załącznik 2.2 – oraz wykaz elementów rozliczeniowych – załącznik 2.1. Kompletna oferta zawierała więc łączny koszt usługi powoda za całą planowaną na 4,5 m-ca usługę, jak i stawkę miesięczną tego wynagrodzenia, jaką również wyliczył i wskazał sam powód. W pełni więc koresponduje to z treścią umowy w § 7 ust. 1 lit. a, gdzie wynagrodzenie opisano właśnie jako miesięczne. Dodatkowo należy wskazać, że w § 7 ust. 1 lit. a jednoznacznie odwoływano się do „czynności” wykonywanych przez powoda, w odniesieniu do „zadań i stawek określonych w tabeli załącznika nr 3” – tj. właściwe elementów rozliczeniowych określonych miesięcznie. Skoro więc powód wykonywał swojej czynności przez 3 miesiące, to wyłącznie w tym zakresie wynagrodzenie było mu należne. Ponownie niezrozumiałe jest stanowisko powoda, który wiedząc, że jego czynności mogą trać np. 2 miesiące mógł liczyć na wynagrodzenie obejmujące prace przez 4,5 miesiąca.

Nadto trzeba również wskazać, że powód jeszcze przed podpisaniem umowy miał, a co najmniej powinien mieć, pełną świadomość miesięcznego wynagrodzenia, gdyż po pierwsze sam wypełniał tabelę obrazującą miesięczną stawkę, po drugie dysponował projektem umowy, który zawierał już wówczas postanowienie dotyczące wynagrodzenia za każdy miesiąc realizacji umowy.

Co więcej również sformułowania lit. c ust. 1 § 7 umowy w jednoznaczny sposób ustaliło, sposób postępowania i wysokość wynagrodzenia w sytuacji gdy czynności powoda miały być realizowane w niepełnym wymiarze miesiąca. Postanowienie to regulowało w sposób wyraźny sytuację jaka w rzeczywistości nastąpiła. Zgodnie bowiem z tym zapisem w przypadku wykonania czynności w niepełnym wymiarze miesiąca, należne wynagrodzenie za czynności za dany miesiąc zostanie obliczone jako iloczyn kwoty wynagrodzenia miesięcznego i iloraz liczny dni wykonywania czynności w danym miesiącu do całkowitej liczby dni miesiąca. Zdaniem sądu świadczy to dobitnie o miesięcznym sposobowi wynagradzania powoda i to za czynności wykonane, a nie łącznym, ryczałtowym płatnym niezależnie od ilości przepracowanych miesięcy, wypłacana jedynie ratami. Z tego, że istnieje taki zapis umowy powód doskonale zdawał sobie sprawę wystawiając pierwszą fakturę za lipiec 2020r. właśnie w wysokości połowy wynagrodzenia miesięcznego, co jednoznacznie odpowiadało zapisowi z ww. postanowienia umownego.

Nadto gdyby powód istotnie uważał, że wynagrodzenie jest niezmienne w wysokości 22115,09 zł płatne jedynie w ratach miesięcznych, to winien był wystawiać faktury, aż do listopada kiedy to owe 4,5 miesiące by upłynęły. Tymczasem powód w październiku wystawił fakturę łączną za 2 miesiące.

Zgodnie z § 7 ust. 2 umowy wynagrodzenia cząstkowe zostały uznane za ryczałtowe, co dodatkowo świadczy o tym, że miesięcznie wypłacane wynagrodzenie miało swój „niezależny byt” od przewidywanego wynagrodzenia łącznego obliczonego przy założeniu wykonanie pracy przez 4,5 miesiąca. Wynagrodzenie miesięczne było ryczałtowe, a więc samodzielne, tym samym nie mogło stanowić raty innego z góry umówionego wynagrodzenia.

Podobnie potwierdzeniem takiego charaktery wynagrodzenia było postanowienie w ust. 3 gdzie ponownie wyraźnie zaznaczono, że wynagrodzenie ofertowe należne jest za „wszystkie czynności, urządzenia, materiały” itd. użyte do wykonania umowy. Skoro więc od połowy października powód nie wykonywał już żadnych czynności, nie zużywał żadnych materiałów, wynagrodzenie mu nie przysługiwało.

Na miesięczny sposób wynagradzania powoda wskazuje również sam umówiony sposób składania faktur wraz z ewidencją. Jak wynikało z § 7 uts. 4 lit. a powód miał składać fakturę „za okres wykonywania czynności w trakcie pełnienia funkcji w czasie realizacji robót”. Co więcej powód był zobowiązany do przedkładania ewidencji godzin pracy, która mogła być weryfikowana przez inwestora. Obowiązek więc składania faktury wraz z ewidencją za wykonane w danym miesiącu czynności i to w czasie realizacji robót, także świadczy o zamiarze rozliczeń miesięcznych, za wykonane rzeczywiście czynności.

Niewątpliwie rację miał powód wskazując, że treść projektu umowy w stosunku do treści umowy ostatecznej uległa zmianie w zakresie § 7 ust. 1 lit. b. W umowie bowiem dodano zwrot „za miesiąc”, czego w projekcie nie było. Tym niemniej nawet pomijając w zupełności ten zapis, z pozostałych wyżej omówionych postanowień umowy jednoznacznie wynikało miesięczne wynagradzania powoda „za realizację umowy”. Po drugie projekt poza brakiem zwrotu „za miesiąc” nie wskazywał, że miało być tam uwzględnione wynagrodzenie innego rodzaju. Systematyka postanowień umowy wskazuje wręcz, że pkt „b” odnosi się do pkt „a” poprzez wskazanie „za te czynności”, a więc opisane w punkcie poprzednim. Po trzecie wreszcie powód ostatecznie podpisał umowę w nieznacznie zmienionym kształcie. Nie wnosił żadnych zastrzeżeń ani przed podpisaniem umowy, ani w trakcie jej realizacji, ani nawet po wykonaniu. Tym samym należało przyjąć, że zaakceptował ją w takim kształcie. To zaś dodatkowo wskazuje na uzgodnienie wynagrodzenia miesięcznego ryczałtowego, płatnego miesięcznie, jedynie za wykonane czynności.

Mając więc na uwadze, że pozwany uiścił na rzecz powoda całą należność za okres wykonywanych przez powoda czynności od 15 lipca do 15 października 2020r., w tym za 15 dni w październiku zgodnie z § 7 ust. 1 lit c w wysokości 2 377,96 zł, powództwo podlegało oddaleniu w całości.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 kpc. Koszty pozwanego wyniosły łącznie 1817 zł, w tym wynagrodzenie pełnomocnika i opłata skarbowa.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Gabriela Wierzgacz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Data wytworzenia informacji: