Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII RC 641/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie z 2016-03-02

Sygn. akt VIII RC 641/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S., dnia 16 lutego 2016 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie:

Przewodniczący SSO w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum
w S. E. B.

Protokolant sekretarz sądowy Teresa Goryń

po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2016 r. w Szczecinie

na rozprawie sprawy

z powództwa małoletniego N. Z.

przeciwko M. Z.

o podwyższenie alimentów

I.  podwyższa rentę alimentacyjną ustaloną ugodą zawartą w dniu
21 czerwca 2013 roku przed Sądem Rejonowym Szczecin-Centrum
w S. sygn. VIII RC 275/13 od pozwanego M. Z. na rzecz małoletniego N. Z. z kwoty po 350 złotych miesięcznie do kwoty po 400 (czterysta) złotych miesięcznie, płatną z góry do dnia 15-go każdego miesiąca
z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 1 lutego 2016 r.;

II.  oddala powództwo w pozostałej części;

III.  odstępuje od obciążenia pozwanego kosztami sądowymi;

IV.  wyrokowi w pkt. I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt VIII RC 641/14

UZASADNIENIE

W pozwie złożonym w dniu 9 października 2014 r. A. K., działając
w imieniu małoletniego N. Z., wniosła o podwyższenie alimentów
z kwoty po 350 zł miesięcznie do kwoty po 800 zł miesięcznie. W uzasadnieniu pozwu matka małoletniego powoda podała m.in., że od czasu poprzednio ustalonych alimentów wzrosły potrzeby dziecka, zaś od ojca N. poza alimentami nie otrzymuje żadnej dodatkowej pomocy. M. Z. biorąc syna na weekendy każe przygotować mu wyprawkę.

W chwili złożenia pozwu matka małoletniego powoda pozostawał bez pracy.

W odpowiedzi na pozew pozwany M. Z. wniósł o oddalenie powództwa zaprzeczając zarzutom postawionym przez matkę małoletniego powoda. Ponadto dodał m.in., że uczestniczy w kosztach utrzymania dziecka w zakresie szerszym niż ustalony obowiązkiem alimentacyjnym.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletni N. Z. urodził się (...) i pochodzi
z nieformalnego związku (...).

Rodzice małoletniego żyją w rozłączeniu. Małoletni powód mieszka z matką.

Dowód:

- zeznania stron;

- odpis zupełny aktu urodzenia, k. 4.

Ugodą sądową zawartą w dniu 21 czerwca 2013 r. przed Sądem Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, w postępowaniu o sygn. akt VIII RC 275/13, pozwany zobowiązał się łożyć na rzecz małoletniego powoda kwotę po 350 zł miesięcznie.

Dowód:

- wypis ugody sądowej z protokołu rozprawy, w aktach sprawy VIII RC 275/13,
k . 13.

Aktualnie małoletni powód ma ukończone 2 lata. W skład kosztów utrzymania małoletniego powoda wchodzą wydatki na wyżywienie, zakup odzieży, pieluszek
i środków higienicznych oraz część opłat za mieszkanie. Małoletni powód jest dzieckiem ogólnie zdrowym.

Dowód:

- zeznania matki małoletniego powoda, k. 32 – 33.

Matka małoletniego powoda z zawodu jest sprzedawcą ale też ma ukończone studium opieki społecznej, była zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy
z prawem do zasiłku, do lipca 2015 r. otrzymywała tytułem zasiłku 480 zł miesięcznie. Ponadto pobiera zasiłek rodzinny na dwoje dzieci w kwocie ok. 160 zł miesięcznie. Matka małoletniego powoda dorywczo pracowała przy sprzątaniu mieszkań i według jej zeznań uzyskiwała dochód w kwocie 150 zł miesięcznie. Aktualnie, od 6 października 2015 r. jest zatrudniona w Poczcie Polskiej na obsłudze klienta i zarabia 1.300 zł brutto miesięcznie.

A. K. z poprzedniego związku ma 10 letniego syna B.,
na którego otrzymuje alimenty po 450 zł miesięcznie.

Dowód:

- zeznania matki małoletniego powoda, k. 32 – 33, 109, 92;

- karta zasiłków, k. 8.

Matka wraz z synami mieszka w mieszkaniu swojej matki albo konkubenta.
W tym mieszkaniu mieszka chora na nowotwór matka i brat A. K.. Brat ww. jest rencistą, pobiera świadczenie w kwocie 600 zł miesięcznie, a jej matka pobiera emeryturę w kwocie 1.000 zł miesięcznie.

Opłaty za mieszkanie to czynsz w kwocie 730 zł (z tym, że stara się dodatek mieszkaniowy) opłata za energię elektryczną ok. 200 zł, płatna co dwa miesiące, opłata za gaz ok. 800 zł miesięcznie w sezonie grzewczym, a poza sezonem ok. 300 zł, płatna
co dwa miesiące.

Matka małoletniego powoda żyje w nieformalnym związku ze Z. S..

Dowód:

- zeznania matki małoletniego powoda, k. 32 – 33, 109, 92;

Pozwany jest bez zawodu, jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy. Wykonuje prace dorywcze ogólnobudowlane, zarabiał ok. 2.000 zł miesięcznie, ale w sezonie zimowym wynosi ok. 1.500 zł miesięcznie. Wcześniej pracował przy montażu okien.

Pozwany otrzymywał do remontu 2 pokojowe mieszkanie w roku 2014 r. Mieszkanie wyremontował sam, koszt remontu wyniósł 40.000 zł Pozwany zamieszkał w nim w listopadzie 2015 r. Mieszkanie nie jest jeszcze w całości wyposażone w meble. Opłaty za mieszkanie to czynsz 250 zł miesięcznie, rachunek za energie elektryczną co dwa miesiące i za gaz 220 zł miesięcznie w sezonie grzewczym.

Dowód:

- zeznania pozwanego, k. 33.

Pozwany utrzymuje stały kontakt z małoletnim powodem. Dziecko przebywa
u ojca w weekendy, od piątku do niedzieli albo do poniedziałku oraz w inne dni. Pozwany zajmował się synem przez okres dwóch miesięcy w wakacje letnie 2015 r.
W tym czasie matka była u swojej cioci w Islandii. Nie dawała pozwanemu żadnych pieniędzy na utrzymanie syna. Dopiero Sąd zasądził od niej kwotę 400 zł alimentów za ten okres. W tym czasie pozwany zmuszony był ograniczyć swoją pracę zarobkową, aby zająć się dzieckiem. W czasie pobytu małoletniego powoda pozwany zapewniał mu utrzymanie, kupował mu odzież, zabawki, chodził z synem do lekarza i wykupywał recepty; ostatnio był z dzieckiem u stomatologa na lakowaniu zębów. Kiedy małoletni powód leżał w szpitalu z uwagi na zapalenie płuc, to pozwany na zmianę z matką opiekował się synem. Zakupionej dzieży i zabawek pozwany nie daje do domu matki, zakupione rzeczy służą małoletniemu na czas pobytu w domu ojca.

Dowód:

- zeznania pozwanego, k. 33, 92, 106;

- zeznania świadka A. P. (1), k. 91 – 92;

- zeznania świadka A. P. (2), k. 107 – 108.

Opiekę nad małoletnim powodem sprawuje również brat A. K. kiedy ona jest w pracy albo nie ma jej w domu.

Dowód:

- zeznania pozwanego, k. 110.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo oparte o przepis art. 138 k.r.o. jest trafne co do zasady.

Zgodnie z treścią art. 138 k.r.o. w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Przez zmianę stosunków przy uwzględnieniu okoliczności w niniejszej sprawie rozumie się istotny wzrost kosztów utrzymania małoletniego powoda wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania przez stosowanie zwiększonej wysokości alimentów.

Od czasu poprzednio ustalonych alimentów upłynęło 2,5 roku. W związku z dojrzewaniem małoletniego powoda zwiększyły się jego potrzeby, ale również uległa zmianie sytuacja majątkowa rodziców małoletniego.

Sąd ustalił koszt utrzymania małoletniego powoda na kwotę ok. 700 zł miesięcznie. Przyjmując taką kwotę Sąd miał na uwadze wiek dziecka, jego usprawiedliwione potrzeby, dochody jego rodziców i ich możliwości zarobkowe oraz standard życia.

Wskazane przez matkę koszty utrzymania małoletniego powoda na kwotę 900 – 1.000 zł miesięcznie Sąd ocenił zdecydowanie wygórowanie, tym bardziej, że nie wykazała ona w stopniu dostatecznym tych wydatków, ani jaki jest udział małoletniego w opłatach za mieszkanie.

Stosownie do treści art. 135 § 1 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego (§ 2).

Usprawiedliwione potrzeby małoletniego powoda polegają na zapewnieniu mu wyżywienia, odzieży, bielizny, obuwia, zabawek i książek w tym edukacyjnych, leków oraz mieszkania. Matka realizuje te potrzeby. Nie mniej jednak w związku ze sprawowaniem opieki nad małoletnim powodem przez pozwanego w czasie pobytów dziecka u niego to i pozwany uczestniczy częściowo w tych kosztach utrzymania. Należy podkreślić, że odzież i zabawki, które kupuje pozwany małoletniemu zostają u niego w domu. Zatem matka nie dysponuje już tą odzieżą i zabawkami i musi zapewnić te potrzeby syna.

W ocenie Sądu zasądzona kwota alimentów jest adekwatna nie tylko do usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda ale i możliwości zarobkowych pozwanego.

Z poczynionych ustaleń faktycznych wynika, że źródłem dochodu matki małoletniego jest wynagrodzenie w kwocie 1.300 zł brutto miesięcznie, zaś pozwany otrzymuje wynagrodzenie z prac dorywczych. W ocenie Sądu pozwany nie ujawnia rzeczywistej wysokości dochodów dla potrzeb niniejszego postępowania. Dochody pozwanego są wyższe od tych, które ujawnił tj. 1.500 – 2.000 zł miesięcznie. Matka małoletniego dysponuje zasiłkami rodzinnymi w łącznej kwocie ok. 160 zł miesięcznie na oboje dzieci i alimentami w kwocie 450 zł miesięcznie na utrzymanie starszego syna. W porównaniu z dochodami matki małoletniego powoda dochody i możliwości zarobkowe pozwanego są i tak wyższe. Pozwany był w stanie zgromadzić kwotę 40.000 zł na remont mieszkania oraz nabyć wyposażenie mieszkania. Powyższe świadczy o jego sytuacji majątkowej. Sąd stanął zatem na stanowisku, że udział pozwanego w kosztach utrzymanie małoletniego powoda powinien być wyższy od udziału matki.

Sąd podwyższył alimenty nieznacznie, o kwotę 50 zł miesięcznie uznając,
że pozwany ponosi oprócz alimentów dodatkowe koszty utrzymania dziecka. Sąd oddalił powództwo ponad zasądzoną kwotę jako zbyt wygórowaną w stosunku do potrzeb małoletniego powoda. Sąd podwyższył alimenty z dniem 1 lutego 2016 r. ponieważ żądanie matki ponieważ żądanie matki o podwyższenie alimentów począwszy od dnia wniesienia pozwu jest niczym nieuzasadnione.

Sąd oparł swe ustalenia faktyczne częściowo o zeznania stron z pominięciem ich zeznań w części dotyczącej zarobków osiąganych przez pozwanego z tytułu prac dorywczych, ponieważ w ocenie Sądu są niewiarygodne. Sąd dał wiarę zeznaniom świadków A. i A. P. (2). Przedłożone przez strony faktury
i zaświadczenia nie budziły wątpliwości Sądu co do ich wiarygodności. Przedłożone paragony kasowe zostały pominięte w ustaleniach faktycznych, albowiem nie mają
w ocenie Sądu wiarygodności dowodowej.

Sąd odstąpił obciążania pozwanego kosztami sądowymi z uwagi na realizowany obowiązek alimentacyjny.

Na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c. Sąd nadał wyrokowi w punkcie I rygor natychmiastowej wykonalności.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Adrianna Magdziarz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Data wytworzenia informacji: