Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII RC 339/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie z 2018-11-08

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 listopada 2018 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO w SR Ewa Bierzyńska

Protokolant: sekretarz sądowy Kamila Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 25 października 2018 r. w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa małoletniego J. L.

przeciwko T. L.

o podwyższenie alimentów

I.  podwyższa rentę alimentacyjną zasądzoną wyrokiem Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 8 czerwca 2016 roku sygn. I RC 197/16 od pozwanego T. L. na rzecz małoletniego J. L. z kwoty po 600 złotych miesięcznie, do kwoty po 750 (siedemset pięćdziesiąt) złotych miesięcznie, płatnej z góry do dnia 15 każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 25 października 2018 roku;

II.  oddala powództwo w pozostałej części;

III.  odstępuje od obciążenia pozwanego kosztami sądowymi;

IV.  wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt VIII RC 339/18

UZASADNIENIE

W pozwie złożonym w dniu 13 lipca 2018 roku M. P. działając w imieniu małoletniego J. L. wniosła o podwyższenie alimentów od T. L. z kwoty po 600 zł miesięcznie do kwoty po 1000 zł miesięcznie.

W uzasadnieniu swego stanowiska matka małoletniego powoda podała m.in., że wzrosły koszty utrzymania dziecka od czasu poprzednio zasądzonych alimentów.

W odpowiedzi na pozew pozwany T. L. uznał powództwo do kwoty po 700 zł miesięcznie (k.23-30).

W uzasadnieniu swego stanowiska pozwany podał m.in., że poza małoletnim powodem ma na utrzymaniu starszego syna wobec którego ciąży obowiązek alimentacyjny. Ponadto od czasu oddelegowania do pracy w W. ponosi większe koszty własnego utrzymania oraz ponosi koszty dojazdu do synów na kontakty.

Na rozprawie w dniu 25 października 2018 roku matka małoletniego powoda sprecyzowała żądanie, wnosząc o podwyższenie alimentów na bieżąco.

W toku rozprawy matka małoletniego powoda wystąpiła z propozycją ugodową, iż zgadzałaby się na podwyższenie alimentów do kwoty po 800 zł miesięcznie. Pozwany nie zgodził się ze stanowiskiem Matki małoletniego powoda (k. 84-87).

Po zamknięciu rozprawy strony oświadczyły, iż zgodne są co do alimentów w kwocie po 750 zł miesięcznie oraz wniosły, aby nie zwracać się o odpisy list płac do ich zakładów pracy (notatka urzędowa sporządzona po zamknięciu rozprawy k. 88).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletni J. L. urodził się (...) w S.; pochodzi ze związku małżeńskiego M. P. (poprzednio L.) i T. L..

(bezsporne).

Rodzice małoletniego powoda są rozwiedzeni i dziecko mieszka z matką.

(bezsporne).

Wyrokiem z dnia 8 czerwca 2016 roku Sąd Okręgowy w Słupsku rozwiązał związek małżeński M. P. i T. L. przez rozwód; powierzył władzę rodzicielską obojgu rodzicom ustalając miejsce pobytu syna przy matce; zobowiązał obie strony do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania syna i zasądził od pozwanego na rzecz syna rentę alimentacyjną w kwocie po 600 zł miesięcznie.

(dowód: sentencja wyroku w aktach Sądu Okręgowego w Słupsku k.176).

W okresie poprzednio zasądzonych alimentów matka wraz z

małoletnim powodem mieszkała w S.. Była zatrudniona jako funkcjonariusz policji w Komendzie Wojewódzkiej Policji w S. w Wydziale Kadr i (...); wówczas zarabiała netto 3536 zł miesięcznie.

Wynajmowała mieszkanie za kwotę 1100 zł miesięcznie plus opłaty.

Opiekę nad małoletnim powodem sprawowała babcia w czasie gdy matka małoletniego była w pracy, a następnie małoletni chodził do żłobka (opłata 150 zł miesięcznie.

Natomiast pozwany mieszkał w S., był zatrudniony w Szkole Policji w S. jako wykładowca i zarabiał około 4000 zł miesięcznie.

Na rzecz syna M. L. z pierwszego małżeństwa, pozwany płacił alimenty w kwocie po 700 zł miesięcznie.

(dowód: w aktach Sądu Okręgowego w Słupsku zaświadczenie o zarobkach, sprawozdanie kuratora, sentencja wyroku z 27.08.2008;protokół rozprawy zeznania stron oraz zeznania matki mał. powoda w niniejszej sprawie).

Aktualnie małoletni powód ma 4 lata i chodzi do przedszkola, za które opłata wynosi 200 zł miesięcznie.

Małoletni powód uczęszcza na dodatkowe zajęcia tj. piłka 36 zł, karate 40 zł, ćwiczenia gimnastyczne 160 zł. Na radę rodziców matka wpłaca kwotę 180 zł, wyprawka przedszkola wyniosła kwotę 120 zł rocznie.

Małoletni powód choruje laryngologicznie łącznie przez okres 4 miesięcy w roku. W czasie choroby matka wydaje 120 zł na leki. Dziecko oczekuje na operację migdałków. Małoletni ma chorobę skóry i wymaga zapobiegawczego leczenia witaminowego.

Matka kupuje synowi odzież, obuwie. Pozwany dokonuje zakupów odzieży i zabawek dla syna sporadycznie.

Matka chodzi co miesiąc z synem do fryzjera; usługa kosztuje 30 zł. Ponadto kupuje dziecku zabawki, książki oraz prezenty dla innych dzieci w przyjęciach urodzinowych których uczestniczy małoletni powód.

(dowód: zeznania matki mał. powoda k. 85-86).

Matka małoletniego powoda nadal jest zatrudniona w Komendzie Wojewódzkiej Policji w S. jako funkcjonariusz policji i zarabia netto 4000 zł miesięcznie; otrzymuje ekwiwalent mundurowy 1800 zł rocznie; nagrody, trzynastkę.

(dowód: zeznania matki mał. powoda k.85-86, zaświadczenie o zarobkach k. 5, 83).

Matka małoletniego powoda ma zawarty związek małżeński. Mąż M. P. prowadzi działalność gospodarczą; wykonuje zlecenia dla firmy produkującej wiatraki i zarabia około 10000 zł miesięcznie.

Małżonkowie spłacają kredyt mieszkaniowy w kwocie 2000 zł miesięcznie i pokrywają opłaty za mieszkanie.

(dowód: zeznania matki mał. powoda k. 86).

Pozwany jest zatrudniony jako funkcjonariusz policji w Komendzie Głównej Policji w W. i zarabia brutto 6700 zł (do wypłaty otrzymuje różne kwoty) miesięcznie, pobiera ekwiwalent mundurowy, uznaniowe nagrody, trzynastkę. Pozwany spłaca dwie pożyczki w ratach każda średnio po 800 zł miesięcznie.

W związku z przeniesieniem do pracy ze S. do W., pozwany zamieszkał w W. w użyczonym mu mieszkaniu; . ponosi opłaty za mieszkanie tj. czynsz 570 zł miesięcznie, opłaca rachunek za energię elektryczną 200 zł co dwa miesiące i rachunek za telewizję 49 zł miesięcznie.

Z małoletnim powodem pozwany ma rzadszy kontakt z uwagi na odległość; w tym roku spotkał się z synem 6 razy.

Starszy 18-letni syn mieszka w G.. Z tym synem pozwany ma częstszy kontakt. Na jego rzecz pozwany płaci alimenty w kwocie po 700 zł miesięcznie.

Pozwany ma udział w ½ we własnościowym mieszkaniu w G.. Mieszkanie to zajmuje pierwsza żona pozwanego z synem.

(dowód: zeznania pozwanego k.85; kopia dowodu miesięcznego wynagrodzenia k. 52; zaświadczenie o zarobkach k. 51).

Sąd zważył co następuje:

Powództwo oparte o przepis art. 138 kro jest trafne co do zasady.

Zgodnie z treścią przepisu art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Matka małoletniego powoda podniosła, że od czasu poprzednio zasądzonych alimentów na rzecz syna w wyroku orzekającym rozwód zmieniła się jej sytuacja majątkowa, ponieważ zakupiła wraz z mężem mieszkanie na kredyt, które wymaga wykonania prac wykończeniowych i wyposażenia co stanowi znaczne obciążenie finansowe. Tym bardziej, że w chwili złożenia pozwu ponosiła z mężem koszty wynajmowanego mieszkania. Jednocześnie wzrosły koszty utrzymania małoletniego powoda.

Przez zmianę stosunków w rozumieniu przepisu art. 138 kro rozumie się istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania przez stosowne zwiększenie wysokości świadczeń alimentacyjnych.

W porównaniu z okresem poprzednio zasądzonych alimentów, jak wynika z poczynionych ustaleń stanu faktycznego, wzrosły nie tylko usprawiedliwione potrzeby małoletniego powoda, ale wzrosły zarobki obojga rodziców małoletniego powoda.

W ocenie Sądu podane koszty utrzymania małoletniego powoda przez matkę na kwotę 2000 zł miesięcznie –są wygórowane. Tym bardziej, że matka małoletniego powoda nie uprawdopodobniła tych kosztów ani nie udokumentowała czynionych wydatków na rzecz syna.

Mając na uwadze niezbędne i konieczne potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym, stan majątkowy rodziców i ich standard życia, Sąd ocenił koszt utrzymania małoletniego powoda na kwotę co najmniej 1300 zł miesięcznie.

Bezspornym jest, że od czasu poprzednio zasądzonych alimentów wzrosły usprawiedliwione potrzeby małoletniego powoda w związku o takie wydatki jak: opłata za przedszkole i dodatkowe zajęcia oraz potrzeby o charakterze konsumpcyjnym.

Należy podkreślić, że oboje rodzice zobowiązani są do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb w zakresie wychowania i utrzymania.

Z zeznań rodziców małoletniego powoda wynika, że cały ciężar wychowania dziecka i troski o jego rozwój spoczywa na matce. Pozwany ogranicza się jedynie do widzeń z małoletnim powodem i sporadycznych zakupów w zakresie odzieży, zabawek.

Pozwany tłumaczy to znaczną odległością dzielącą go od miejsca zamieszkania dziecka, jego zaangażowania w pracy zawodowej. Zatem pozwany nie wyczerpuje swojego obowiązku alimentacyjnego, nawet w części czyniąc osobiste starania o utrzymanie i wychowanie małoletniego powoda. Natomiast zapewnia swój finansowy udział w kosztach utrzymania małoletniego powoda.

Stosownie do treści przepisu art. 135§1 kro zakres obowiązku alimentacyjnego zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od majątkowych możliwości zobowiązanego do alimentacji.

Usprawiedliwione potrzeby małoletniego powoda polegają za zapewnieniu mu wyżywienia, odzieży oraz realizacji wydatków związanych z opłatą za przedszkole i za dodatkowe zajęcia, ochroną zdrowia, zakupu książek, zabawek.

Ponadto przez realizację usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda należy rozumieć udział małoletniego w opłatach za mieszkanie w zużyciu energii elektrycznej, wody, ciepła Nie mniej jednak ten udział dziecka jest niewielki w porównaniu z dorosłym człowiekiem. Matka małoletniego powoda nie określiła wydatków związanych z udziałem małoletniego w opłatach za mieszkanie.

Zważywszy na to, że dziecko nie ma tytułu prawnego do zakupionego mieszkania przez matkę i jej męża, to nie uczestniczy w spłacie kredytu, opłatach za tzw. czynsz.

Koszt utrzymania dziecka dla ustalenia wysokości świadczeń alimentacyjnych nie ma charakteru ścisłych wyliczeń matematycznych, a jedynie wskazywanie kwot na poszczególne potrzeby, co stanowi jedynie orientacyjne ich wyznaczenie.

W ocenie Sądu zasądzona kwota alimentów jest adekwatna nie tylko do usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda, ale i do możliwości majątkowych i zarobkowych pozwanego.

Z zeznań pozwanego i z zaświadczeń o zarobkach wynika, że pozwany zarabia netto 5400-5500 zł miesięcznie.

Podobnie jak matka małoletniego powoda w związku z wykonywanym zawodem funkcjonariusza policji, otrzymuje dodatek mundurowy, uznaniowe nagrody. Obie strony pobierają tzw. trzynastkę.

Pozostałe koszty utrzymania dziecka zobowiązana jest ponieść matka, która zarabia netto 4000 zł miesięcznie.

Matka małoletniego powoda prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z mężem, który osiąga dochody około 10000 zł miesięcznie co znacznie poprawia jej sytuację finansową, majątkową.

Sąd oddalił powództwo ponad zasądzoną kwotę mając na uwadze, że na pozwanym ciąży obowiązek alimentacyjny nie tylko wobec małoletniego powoda, ale również wobec drugiego dziecka – starszego 18-letniego syna oraz wydatki jakie ponosi w związku z kosztami podróży na widzenia z synami.

Orzekając w niniejszej sprawie, Sąd miał również na uwadze, że strony porozumiały się co do kwoty podwyższonych alimentów i wyraziły wolę podwyższenia alimentów do kwoty po 750 zł miesięcznie. .

Sąd odstąpił od obciążenia pozwanego kosztami sądowymi mając na uwadze ciążący na nim obowiązek alimentacyjny wobec dwójki dzieci.

Na podstawie art. 333§1pkt 1 kpc Sąd nadał wyrokowi w pkt I rygor natychmiastowej wykonalności.

Sąd poczynił ustalenia stanu faktycznego w oparciu o zebrany materiał dowodowy.

Zeznania stron nie budziły wątpliwości Sądu co do ich wiarygodności odnośnie sytuacji majątkowej, finansowej, życiowej.

Przedłożone dokumenty przez strony, a w szczególności zaświadczenia o zarobkach nie budziły również wątpliwości Sądu co do ich wiarygodności. Tym bardziej, że żądna ze stron nie kwestionowała ich autentyczności.

Przedmiotem sporu między stronami stanowiły rzeczywiste koszty utrzymania małoletniego powoda. Dlatego Sąd kierował się doświadczeniem życiowym przy ocenie usprawiedliwionych potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym.

Na okoliczność ustalenia sytuacji majątkowej stron, potrzeb dziecka w okresie poprzednio zasądzonych alimentów Sąd dopuścił dowód z zeznań stron, zaświadczeń z akt sprawy o rozwód i zeznań stron złożonych w niniejszej sprawie.

Sąd dopuścił dowód z sentencji wyroku rozwodowego w części dotyczącej orzeczonego obowiązku alimentacyjnego na okoliczność zasądzonych już alimentów na rzecz małoletniego powoda.

Mają na względzie powyższe okoliczności orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Adrianna Magdziarz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  SO w SSR Ewa Bierzyńska
Data wytworzenia informacji: