Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XI GC 272/18 - uzasadnienie Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie z 2018-06-20

Sygn. akt XI GC 272/18

UZASADNIENIE

Powodowie M. R. oraz F. S. wnieśli o zasądzenie od pozwanego (...) spółki akcyjnej w S. kwoty 1600 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 27 stycznia 2017 roku do dnia zapłaty wraz z kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu swojego roszczenia powodowie wskazali, że dochodzona pozwem kwota stanowi należne powodom wynagrodzenie za wynajęcie samochodu D. Z., którego to pojazd M. (...) o numerze rejestracyjnym (...) został uszkodzony w dniu 16 września 2016 roku przez sprawcę ubezpieczonego u pozwanego. Powodowie dochodzą od pozwanej należności za czas trwania najmu pojazdu zastępczego od dnia 31 października 2016 r. do 15 listopada 2016 r., przy czym faktura objęta jest tylko 10 dni najmu za kwotę 200 zł netto, czyli łącznie 2460 zł brutto. Pozwany uznając okres 10 dni zapłacił jednak tylko kwotę 950 zł brutto, obniżając stawkę najmu do kwoty 95 zł brutto za dzień.

Dnia 2 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, zgodnie z żądaniem powodów.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powodów na swoją rzecz kosztów procesu według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu swojego stanowiska pozwany wskazał że po zrejestrowaniu szkody skontaktowała się z pozwanym firma współpracująca z pozwanym i zaproponowała mu możliwość bezgotówkowego najmu pojazdu zastępczego, stosując właśnie stawkę 95 zł brutto za dzień W tej sytuacji pozwany uznał stawkę zastosowaną przez powodów za zawyżoną.

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 16 września 2016 roku doszło do kolizji w wyniku, której uszkodzony został samochód M. (...) o numerze rejestracyjnym (...) należący do D. Z.. Sprawca kolizji był ubezpieczony u pozwanego. Samochód po kolizji nadawał się do eksploatacji, stąd poszkodowany potrzebował auta zastępczego w okresie w jakim jego samochód będzie w warsztacie.

Bezsporne

W dniu 16 września 2016 roku poszkodowany zgłosił szkodę pozwanej i wskazał m.in. do korespondencji adres mailowy (...) W dniu 19 września 2016 r. na podany adres otrzymał potwierdzenia zgłoszenia szkody wraz informacją o możliwości organizacji wynajmu pojazdu zastępczego wraz z pokryciem jego kosztów, a szczegóły zostały wskazane w złączniku do tej wiadomości, gdzie m.in. podana zastawka dobowa stawka najmu pojazdu zastępczego dla segmentu C na poziomie 95 zł.

Bezpośrednio po zgłoszeniu szkody pozwanemu do pozwanego zadzwonił za wiedzą, zgodą, w imieniu i w obecności poszkodowanego jego znajomy S. A. w sprawie najmu pojazdu zastępczego. Przedstawił się jako (...) i wypytywał o szczegóły najmu pojazdu zastępczego. Wskazał na wstępie rozmowy, że wymienione zostały z pozwanym maile na temat najmu pojazdu zastępczego. Zaznaczył, że będzie mu on potrzebny od dnia oddania samochodu do naprawy i niejasne było dla niego czy samochód ten będzie dostępny na 12 czy na 6 dni. Pracownik pozwanego poinformował, że przyjęty został okres 12 dni najmu, z czego 6 dni jest oczekiwaniem na oględziny, a kolejne 6 dni to okres technologicznego procesu naprawy. Przedstawiciel poszkodowanego wprost też zadał pytanie, co stanie się gdy okres ten się przedłuży np. ze względu na oczekiwanie na części z Japonii. Pracownik pozwanego odpowiedział, że zawsze pozwany indywidualnie podchodzi do sprawy. Nie ma też znaczenia dla wynajmu kiedy samochód zostanie oddany do naprawy. Na koniec rozmowy przedstawiciel pozwanego poinformował o innej wypożyczalni aut, i że życzy sobie ona potwierdzenia na piśmie, że pozwany zapłaci za koszty najmu. Wskazał, że ze względu na oczekiwanie w kolejce do naprawy sprawę najmu zawiesza i w przyszłości poprosi o taki dokument.

Dowód:

- zeznania D. Z. k. 98

- zapis rozmowy zgłoszenie szkody.wav k. 79

- zgłoszenie szkody płyta k. 63 + wydruk k. 96

- potwierdzenie zgłoszenia szkody z informacją o warunkach najmu k. 71-73

Następnie do poszkodowanego zadzwonił pracownik firmy (...), informując na wstępie że firma ta otrzymała zlecenie wynajęcia mu pojazdu zastępczego i zapytał kiedy i gdzie auto ma być wydane. W odpowiedzi poszkodowany wskazał, że jak auto odda do serwisu będzie zgłaszał zapotrzebowanie na auto zastępcze. Na koniec tej rozmowy poinformował, że będzie chciał wynająć samochód z innej firmy.

Dowód:

- zeznania D. Z. k. 98

- zapis rozmowy rozmowa avis.mp3 k. 79

W okresie od dnia 31 października 2016 roku do 15 listopada 2016 r. poszkodowany wynajmował od powodów pojazd zastępczy marki S. o numerze rejestracyjnym (...), za co została obciążony fakturą nr (...) za 10 dni najmu na kwotę 2460 zł – przy przyjęciu dziennej stawki najmu na kwotę 200 zł netto (246 zł brutto). Po zwrocie pojazdu zastępczego w dniu 21 listopada 2016 roku poszkodowany zawarł z powodami umowę cesji wierzytelności wynikającej z faktury FS (...). Powodowie następnie zwrócili się do pozwanego o wypłatę odszkodowania w kwocie 2460 zł i decyzją z dnia 27 grudnia 2016 roku pozwany przyznał odszkodowanie w kwocie 950 zł. Uznał w całości okres 10 dni najmu, ale przyjął stawkę czynszu najmu na poziomie 95 zł dziennie. W dniu 7 czerwca 2017 roku powodowie wezwali pozwanego do zapłaty kwoty 1510 zł, ale pozwany odmówił

Bezsporne

Sąd zważył, co następuje.

W świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego oraz na podstawie poczynionych ustaleń roszczenie powodów podlegało oddaleniu.

Stan faktyczny albo był bezsporny – w zakresie dat poszczególnych czynności przy likwidacji szkody, albo Sąd ustalił na podstawie zeznań świadka i zgromadzonych w sprawie dokumentów.

Roszczenie przedstawione przez powodów ma charakter roszczenia odszkodowawczego, znajdującego oparcie w przepisach art. 822 § 1 i 2 k.c., art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152, ze zm.) oraz art. 436 § 1 k.c. i 415 k.c. Okoliczności kolizji z dnia 21 maja 2010 r. nie były sporne pomiędzy stronami. Również legitymacja bierna pozwanej spółki do występowania w niniejszym procesie, mająca za podstawę art. 19 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, nie pozostawała przedmiotem sporu. Było bowiem okolicznością niekwestionowaną, iż sprawca szkody posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w pozwanej spółce. Pozwana nie kwestionowała zasady swojej odpowiedzialności i wypłaciła w części odszkodowanie za wynajem samochodu zastępczego. Nie budziło wątpliwości, iż do przedmiotowego zdarzenia drogowego doszło na skutek zawinionego działania uczestnika ruchu drogowego posiadającego polisę O.C. w pozwanej spółce. Legitymacja procesowa czynna powodów wynika, poza wskazanymi powyżej przepisami, ponadto z treści art. 509 § 1 i 2 k.c., jako że wierzytelność przysługująca poszkodowanej została przelana na rzecz F. S. i M. R.. Wraz z w/w wierzytelnością przeszły ponadto na powodów wszelkie związane z nią prawa.

Spór będący przedmiotem niniejszego postępowania rozgrywał się natomiast na płaszczyźnie ustalenia rozmiaru i wysokości szkody poniesionej przez D. Z. w związku z zaistniałą kolizją, a w konsekwencji, co do wysokości należnego mu odszkodowania związanego z kosztami wynajęcia pojazdu zastępczego.

W niniejszej sprawie sam fakt konieczności najmu pojazdu zastępczego był niekwestionowany. Tak samo niesporny był okres najmu tj. 10 dni. Sporna była stawka najmu, czyli wysokość szkody

Zgodnie z art. 361 § 1 i 2 k.c. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Jednakowoż istnieje też obowiązek wierzyciela zapobiegania szkodzie i zmniejszania jej rozmiarów (art. 354 § 2, art. 362 i 826 § 1 k.c.), co określa się ogólnie obowiązkiem minimalizacji szkody. Kwestia ta jest przedmiotem wielu wypowiedzi judykatury, a podsumowaniem orzecznictwa w tym zakresie jest uchwała Sądu Najwyższego z 24 sierpnia 2017 r. w sprawie III CZP 20/17 Wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego, przekraczające koszty zaproponowanego przez ubezpieczyciela skorzystania z takiego pojazdu są objęte odpowiedzialnością z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 2 mechanicznych, jeżeli ich poniesienie było celowe i ekonomicznie uzasadnione.

Oczywiście poszkodowany nie ma obowiązku poszukiwania oferty najtańszej i najkorzystniejszej. Uznając, że sam fakt poszkodowania i koniczność aktywności poszkodowanego w zakresie likwidacji szkody jest sam w sobie na tyle obciążający i absorbujący, pierwszeństwo przyznać należy zapewnieniu poszkodowanemu komfortu, a nawet poczucia bezpieczeństwa i profesjonalnego wsparcia. Nie jest więc tak że zawsze najtańsza oferta będzie najkorzystniejsza. Ubezpieczyciele także wyciągają wnioski z orzecznictwa Sądów i zauważalna stała się tendencja organizowania przez nich najmu pojazdu zastępczego. Sąd zdaje sobie przy tym sprawę, że często propozycja najmu jest tak zawoalowana, że niedostrzegalna w natłoku informacji, bywa że jest iluzoryczna, a eksponowany koszt najmu nie zawiera w sobie wszystkich istnych dla poszkodowanego elementów lub wiąże się z różnymi niedogodnościami (w jednej ze spraw dostępny pojazd zastępczy znajdował się w G.), tyle że nie ma podstaw z góry zakładania takiej sytuacji. W rozpoznawanej sprawie poszkodowany sam wskazał adres poczty elektronicznej do korespondencji z nim. Co prawda w swoich zeznaniach podnosił, że to adres jego żony i z niego nie korzysta, ale skoro sam go podał taka argumentacja jest bez znaczenia. Na tenże adres została mu przesłana wiadomość przez ubezpieczyciela dotycząca możliwości organizacji najmu pojazdu zastępczego z podaniem stawek najmu. Kolejno poszkodowany sam skontaktował się z ubezpieczycielem (w jego imieniu rozmawiał jego znajomy, przy czym działo się to w obecności poszkodowanego, z jego pełną akceptacja skutków takiej rozmowy) zaczynając rozmowę od informacji o wymienionej korespondencji elektronicznej właśnie dotyczącej kwestii najmu – co też przeczy jego wersji o nie otrzymaniu maili w tym zakresie. Pracownik ubezpieczyciela rzeczowo odpowiadał na pytania dotyczące okresu najmu, w szczególności podając że zaproponowany w korespondencji elektronicznej okres 12 dni, nie jest definitywny i ubezpieczyciel elastycznie podchodzi do zmieniających się warunków procesu naprawy. Kolejno też do poszkodowanego zadzwonił pracownik firmy (...) wprost pytając o to gdzie i kiedy podstawić pojazd zastępczy. To wszystko oznacza, ze oferta najmu była konkretna, a próba skorzystania z tej oferty nie nastręczała poszkodowanemu żadnych kłopotów. W rozmowie w z pracownikiem (...) wskazał też, że jak odda samochód do naprawy, to będzie zgłaszał zapotrzebowanie na auto zastępcze.

Chodzi o to aby dał on chociaż minimalną szansę ubezpieczycielowi, który ponosi koszty najmu, działania w tym zakresie. W obydwóch rozmowach zwraca uwagę informacja przekazana przez poszkodowanego, że chce wynająć pojazd zastępczy w innej wypożyczalni. W pierwszej rozmowie wstępnie zażądał wystawienia potwierdzenia pokrycia wszelkich kosztów najmu, a w rozmowie z pracownikiem firmy (...) podał, że będzie chciał wynająć pojazd w innej wypożyczalni. Mało zatem przekonywująca jest wersja przedstawiona przez D. Z. na rozprawie, że po oddaniu samochodu do naprawy okazało się, że nie ma pojazdu zastępczego w ofercie warsztatu i spontanicznie wynajął taki pojazd przez kontakt z osobami które spotkał przed warsztatem. Z rozmów telefonicznych wynika, że taki plan miał już wcześniej. Ma on do tego pełne prawo, więcej – mogło się okazać że oferta powodów była dla niego korzystniejsza, ale nie dał on żadnej możliwości ubezpieczycielowi przedstawienia jego oferty, albo wykazania przez siebie niekorzystności takiej oferty. Konkludując zatem szkoda związana kosztem najmu pojazdu zastępczego zamyka się kwotą odpowiadającą ofercie przedstawionej przez ubezpieczyciela i jest to stawka 95 zł dziennie. Skoro wszytki koszty wg tej stawki zostały pokryte, powództwo jako niezasadne podlegało oddaleniu.

Sąd oddalił wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań T. Z., ponieważ nie ma on dla sprawy znaczenia. Po pierwsze jest w aktach email wysłany na adres podany przez poszkodowanego. Po drugie odtworzone rozmowy wskazują, że poszkodowany w ogóle nie chciał podjąć tematu najmu od ubezpieczyciela, skoro sugerował najem w innej wypożyczalni.

O kosztach Sąd nie orzekał, ponieważ nie ma danych aby pozwany takie koszty poniósł.

Zwrot zaliczki nastąpi zarządzeniem Przewodniczącego

Zarządzenia:

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

4.  (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Gabriela Wierzgacz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Data wytworzenia informacji: