Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII RC 499/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie z 2015-12-09

Sygn. akt VIII RC 499/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S., dnia 19 listopada 2015 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO w SR Szczecin-Centrum w S. E. B.

Protokolant: sekretarz sądowy Teresa Goryń

po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2015 r. w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa małoletniej N. J.

przeciwko A. K.

o podwyższenie alimentów

I.  podwyższa rentę alimentacyjną zasądzoną wyrokiem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 25 lipca 2012r., sygn.VIII RC 240/11 od pozwanego A. K. na rzecz małoletniej N. J. z kwoty po 450 złotych miesięcznie do kwoty po 650 (sześćset pięćdziesiąt) złotych miesięcznie, płatną z góry do dnia 15-go każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 12 stycznia 2015r.;

II.  oddala powództwo w pozostałej części;

III.  zasądza od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie) kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem kosztów sądowych;

IV.  wyrokowi w pkt. I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt VIII RC 499/14

UZASADNIENIE

W pozwie złożonym w dniu 18 sierpnia 2014 r. A. J., działając w imieniu małoletniej N. J. wniosła o podwyższenie alimentów z kwoty po 450 zł miesięcznie do kwoty po 850 zł miesięcznie od daty złożenia pozwu w niniejszej sprawie.

W uzasadnieniu pozwu matka małoletniej powódki podała, że od czasu poprzednio uzgodnionych alimentów wzrosły potrzeby małoletniej i nie jest ona w stanie tych potrzeb zaspokoić, gdyż jej sytuacja materialna i osobista uległa pogorszeniu, w przeciwieństwie do sytuacji materialnej pozwanego, która w jej ocenie jest dobra.

W odpowiedzi na pozew pozwany A. K. wniósł o oddalenie powództwa oraz o zasadzenie od strony powodowej na rzecz pozwanego zwrotu kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu swego stanowiska pozwany podał, że choć zarabia netto 5.973 zł miesięcznie i pracuje jako górnik w (...) S.A., to ma znaczne zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytum, 3 pożyczek na łączna kwotę 5.180 zł. W spłacie tych zobowiązań żona pozwanego partycypuje kwotą 1.000 zł miesięcznie. Ww. jest nauczycielką i zarabia 1.700 zł miesięcznie. Ponadto pozwany ma orzeczone 8% trwałego uszczerbku na zdrowiu. W związku z leczeniem pozwany ponosi koszty w wysokości 100 zł miesięcznie. W ocenie pozwanego, od czasu ostatniego orzekania o wysokości alimentów, zmniejszyły się jego możliwości zarobkowe oraz zwiększyły sie jego potrzeby (k. 15 – 18).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletnia N. J. urodziła się w dniu (...) i pochodzi
z nieformalnego związku (...).

Bezsporne.

Wyrokiem z dnia 25 lipca 2012 r. Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie ustalił, że pozwany jest ojcem małoletniej powódki; pozostawił małoletniej nazwisko matki; pozbawił pozwanego władzy rodzicielskiej nad córką i zasądził od pozwanego na rzecz małoletniej powódki rentę alimentacyjną w kwocie po 450 zł miesięcznie począwszy od dnia 9 lipca 2011 r.

Dowód:

- wyrok Sąd Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie z dnia 25 lipca 2012 r.,
w katach sprawy o sygn. akt VIII RC 240/11.

W okresie poprzednio zasądzonych alimentów małoletnia powódka miała ukończone 13 lat i była uczennicą szkoły specjalnej. Matka małoletniej pracowała jako opiekunka osób starszych i zarabiała 900 zł netto miesięcznie. Poza małoletnią N. matka miała na utrzymaniu córkę M., której ojciec płacił dobrowolnie alimenty w kwocie po ok. 400 zł miesięcznie.

Pozwany, z tytułu zatrudnienia w (...) S.A. zarabiał ok. 3.800 – 4.000 zł netto miesięcznie. Ze związku małżeńskiego pozwany posiadał dwoje dzieci; żona pozwanego zarabiała ok. 1.500 zł miesięcznie, pracowała jako nauczyciel w jednych z placówek opiekuńczych.

W czasie ostatniego orzekania o wysokości alimentów pozwany spłacał kredyty, łączna rata kredytów wynosi 3.500 zł miesięcznie. Wówczas małżonkowie – w związku z konfliktem na tle sprawy o ustalenie ojcostwa pozwanego - zamieszkiwali oddzielnie, pozwany mieszkał u swojej matki ale zapewniał utrzymanie swojej rodzinie.

Dowód:

- zeznania stron, w aktach sprawy o sygn. akt VIII RC 240/11.

Aktualnie małoletnia powódka ma ukończone 16 lat, jest uczennicą I klasy Specjalnej Szkoły Zawodowej mieszczącej się przy ul. (...) w S.. Ww. uczy się w zawodzie kucharza. Małoletnia ma stwierdzone upośledzenie w stopniu lekkim. Od dziecka choruje na boreliozę, ma rozpoznaną alergię na roztocza, kurz oraz pyłki roślin, ponad to choruje na atopowe zapalenie skóry oraz astmę oskrzelową. Ww. często zapada na alergiczny nieżyt nosa oraz zapalenie spojówek; stale zażywa leki – sterydy w związku z rozpoznaną astmą. Małoletnia cierpi także z uwagi na zapalenie stawów, jest leczona reumatologicznie. W 2011 r. małoletnia przeszła zabieg wycięcia guza mózgu; aktualnie przebywa pod stała opieką neurologa. W 2015 r. małoletnia była 2 krotnie hospitalizowana: raz w związku z zapaleniem opon mózgowych, a raz była na obserwacji z uwagi na bóle głowy.

Małoletnia leczona jest u lekarzy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Na zakup leków dla córki matka wydaje średnio 250 zł miesięcznie.

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego matka wydała kwotę 160 zł na zakup przyborów szkolnych. Podręczniki szklone matka wypożyczyła ze szkoły.

W ostatnim czasie matka kupiła córce buty za 360 zł, bluzę za 100 zł, 4 sztuki leginsów, szal za 20 zł oraz rajstopy.

Dowód:

- zeznania matki małoletniej powódki, k. 150 – 152;

- zaświadczenie lekarskie, k. 5, 131;

- karta informacyjna leczenia szpitalnego, k. 140.

Matka małoletniej powódki prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług sprzątania nieruchomości uzyskuje dochód w wysokości 2.200 zł miesięcznie od lutego 2015 r., ma podpisaną umowę ze Spółdzielnią Mieszkaniową (...) w S.. W roku 2014 r. matka powódki osiągnęła dochód w wysokości 9.528 zł. Matka oprócz małoletniej powódki ma 9 letnią córkę M. D., która pochodzi z nieformalnego związku. Ojciec dziecka uczestniczy w kosztach utrzymania M. choć nie ma zasadzonych alimentów.

Matka wraz z córkami mieszka w 2 - pokojowym mieszkaniu socjalnym. Opłaty za mieszkanie to czynsz 250 zł miesięcznie, rachunek za gaz 90 zł miesięcznie, a za energię elektryczną od 450 do 600 zł co dwa miesiące. Rachunek za energię elektryczną wyższy jest w sezonie grzewczym z uwagi na ogrzewanie elektryczne; ciepła woda jest ogrzewana bojlerem elektrycznym.

Dowód:

- zeznania matki małoletniej powódki, k. 151;

- zeznania podatkowe, k. 146 – 149;

- kopia umowy, k. 145.

Pozwany regularnie płaci alimenty. W styczniu 2015 r. dodatkowo przekazał kwotę 50 zł, a we wrześniu dodatkowo 100 zł. Pozwany nie utrzymuje żadnych kontaktów z małoletni powódką.

Dowód:

- zeznania matki małoletniej powódki, k. 152;

- zeznania pozwanego, k. 81.

Pozwany ma ukończone 33 lata, jest zatrudniony przez (...) S.A., jest górnikiem i zarabia 5.200 zł netto miesięcznie. W roku 2014 r. pozwany uzyskał dochód w łącznej kwocie 116.146 zł. Pozwany jest osobą ogólnie zdrową. Ww. zawarł związek małżeński z M. K., aktualnie od ok. 4 lat pozostaje z żoną w separacji. Z tego związku pochodzi dwoje dzieci w wieku 13 i 5 lat. Żona pozwanego pracuje jako pedagog; jest wychowawcą w domu dziecka. Pozwany nie zna wysokości dochodu żony.

Pozwany nie ma sądownie ustalonych alimentów ale aktualnie przekazuje na rzecz każdego z synów po 500 zł miesięcznie, dodatkowo zabiera synów na zakupy.

Zona pozwanego wraz z synami mieszka u swoich rodziców, a pozwany mieszka u swojej matki. Pozwany dokłada się kwotą 350 zł do opłat za mieszkanie u matki.

W trakcie trwania małżeństwa pozwany wraz z żoną zaciągnęli kredyt konsumpcyjny, który spłaca sam, rata kredytu opiewa na kwotę 2.900 zł miesięcznie. Pozwany jest właścicielem samochodu marki V. (...), rok prod. 1998.

Dowód:

- zeznania pozwanego, k. 81;

- zaświadczenie o zarobkach, k. 21, 124;

- zeznanie podatkowe, k. 120 – 121.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo oparte o przepis art. 138 k.r.o. jest trafne co do zasady.

Zgodnie z treścią art. 138 k.r.o. w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Matka małoletniej powódki podniosła, że od czasu poprzednio zasadzonych alimentów doszło do zmiany stosunków na tej podstawie, że usprawiedliwione potrzeby małoletniej uległy istotnemu wzrostowi z uwagi na wiek dziecka, jej potrzeby i stan zdrowia.

Z poczynionych ustaleń stanu faktycznego wynika, że od czasu poprzednio zasadzonych alimentów upłynęły 3 lata. Przez ten okres czasu uległy istotnemu zwiększeniu usprawiedliwione potrzeby małoletniej powódki oraz uległy istotnemu zwiększeniu dochody pozwanego. Zatem ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania przez stosowne zwiększenie wysokości świadczeń alimentacyjnych.

Sąd ocenił koszt utrzymania małoletniej powódki na kwotę 1.100 zł miesięcznie. Przyjmując taką kwotę Sąd miał na uwadze, że małoletnia znajduje się w wieku intensywnego rozwoju psychofizycznego, jej usprawiedliwione potrzeby oraz dochody rodziców i ich standard życia.

Stosownie do treści przepisu art. 135 § 1 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentacji oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Usprawiedliwione potrzeby małoletniej powódki polegają na zapewnieniu jej wyżywienia, odzieży, obuwia, realizacji wydatków związanych z nauką szkolną, ochroną zdrowia, higieną oraz rozrywką. Przedstawione przez matkę wydatki nie budzą wątpliwości, w tym także wydatki związane z zakupem leków i udziałem małoletniej w 1/3 części opłat za mieszkanie. Małoletnia powódka jest dzieckiem chorym i w porównaniu ze zdrowymi dziećmi jej koszty utrzymania są wyższe. Stan zdrowia dziecka matka małoletniej przedstawiła w swoich zeznaniach, które uprawdopodobniła zaświadczeniami lekarskimi i kartą informacyjną leczenia szpitalnego.

W ocenie Sądu zasądzona kwota alimentów jest adekwatna nie tylko do usprawiedliwionych potrzeb małoletniej powódki ale i do możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego. Z poczynionych ustaleń w oparciu o zeznania pozwanego i zaświadczenie o zarobkach wynika, że pozwany zarabia netto 5.200 zł miesięcznie. Z analizy zeznania podatkowego za rok 2014 wynika, ze pozwany uzyskał dochód 11.146 zł co daje średnio 9.678 zł. Z zeznań pozwanego wynika, że jego dochody nie uległy zmniejszeniu w porównaniu z latami poprzednimi. Zatem należy przyjąć, że pozwany wykazał jedynie miesięczne wynagrodzenie na poziomie 5.200 zł netto, natomiast nie ujawnił dodatkowych gratyfikacji powszechnie przyjętych w górnictwie np. 13 pensji, nagród czy bonów świątecznych.

Pozwany podniósł, że spłaca kredyty (pożyczki) łącznie po 2.900 zł miesięcznie., Na poparcie swoich twierdzeń przedłożył 3 umowy pożyczek z harmonogramami spłat (k. 23 – 44). Z analizy tych umów wynika, że pożyczkę zawartą z bankiem (...) S.A. była zawarta na okres od 22.10. (...). do 12.10.2015 r. (k. 23). Zatem ta pożyczka, uiszczana w ratach po 690 zł miesięcznie została już spłacona. Druga umowa pożyczki konsumpcyjnej na cele mieszkaniowe zawarta ze (...) została zawarta 8.11.2011 r. na okres doi 15.12.2015 r. (k. 31); końcowe raty wynoszą ok. 1.300 zł miesięcznie z odsetkami. Trzecia umowa jest umową niekonsumpcyjnej pożyczki na cele mieszkaniowe, zawarta ze (...), termin spłaty zakończy się 30.08.2016 r., rata pożyczki wynosi 2.150 zł miesięcznie.

Sąd ma na uwadze, że ciężar spłaty pożyczek zaciągniętych w trakcie trwania małżeństwa spoczywa nie tylko na pozwanym , ale również na jego żonie. Tym bardziej, że pożyczki zostały zaciągnięte na zaspokojenie potrzeb rodziny pozwanego. Matka małoletniej powódki zaprzeczyła, aby pozwany żył w separacji faktycznej z żoną od kilku lat. Nie mniej jednak tego twierdzenie nie uprawdopodobniła.

Pozwany wykazał Sądowi swoje miejsce zamieszkania (k. 15) oraz zeznał, że mieszka u matki, ale z dokumentów przedłożonych Sądowi, tj. zeznań podatkowych, zaświadczenia o zarobkach wynika, że pozwany wskazuje adres zamieszkania swojej żony. Z powyższej okoliczności można wyprowadzić wniosek m że pozwany mieszka wspólnie z żoną i synami.

W ocenie Sądu pozwany ma kwalifikacje zawodowe i możliwości zarobkowe, aby utrzymać nie tylko siebie i rodzinę. ale i małoletnią powódkę. Pozwany jest zdrowym mężczyzną - jak zresztą sam zeznał. Orzeczenie lekarskie orzecznika ZUS i dokumentacja lekarska przedłożone przez pozwanego pochodzą z roku 2012 (k. 45 – 59). Zatem powyższe dokumenty nie mają istotnego znaczenia w niniejszej sprawie.

W ocenie Sądu pozwany celowo nie ujawni swojej rzeczywistej sytuacji finansowej i rodzinnej, aby nie płacić wyższych alimentów ponad kwotę po 450 zł miesięcznie. Sąd ma na uwadze, że cały trud wychowania i troski o rozwój duchowy i zdrowie małoletniej powódki spoczywa na jej matce. W tej sytuacji należy przyjąć, że matka w ten sposób wyczerpuje w części swój obowiązek alimentacyjny względem dziecka (art. 135 § 2 k.r.o.).

Sytuacja majątkowa i możliwości zarobkowe pozwanego są zdecydowanie lepsze w porównaniu z sytuacją matki małoletniej powódki. Stad zasadnym jest, aby udział finansowy pozwanego w kosztach utrzymania małoletniej powódki był wyższy.

Matka małoletniej wniosła o podwyższenie alimentów od dnia złożenia pozwu to jest od dnia 18 sierpnia 2014 r. Sąd podwyższył alimenty z dniem 12 stycznia 2015 r., tj. z dniem złożenia odpowiedzi na pozew uznając, że z tą datą pozwany uzyskał wiedzę o skutkach wniesionego pozwu. Ponadto Sąd uznał, iż od roku 2015 potrzeby małoletniej powódki uległy istotnemu wzrostowi.

Sąd oddalił powództwo ponad zasądzoną kwotę, jako zbyt wygórowane do możliwości zarobkowych pozwanego, tym bardziej że pozwany ma na utrzymaniu dwoje małoletnich synów. Przy określeniu wysokości alimentów Sąd uwzględnił własne potrzeby pozwanego.

Sąd ustalił stan faktyczny w oparciu o zebrany materiał dowodowy, a w szczególności o zeznania pozwanego oraz zeznania matki małoletniej powódki oraz ujawnione dokumenty.. Przedłożone przez strony dokumenty nie budziły wątpliwości co do ich wiarygodności.

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zasadzono od pozwanego koszty sądowe na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie.

Na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c. wyrokowi w jego punkcie I nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Mając na względnie powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Adrianna Magdziarz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  w Szczecin-Centrum w Szczecinie Ewa Bierzyńska
Data wytworzenia informacji: